Hit you with no delayin' so what you sayin', yo? brb.